דלג לתוכן העמוד
יום שישי, 10 ביולי 2020
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

איסור על גביית כספים אסורים ממתיישבים בהתיישבות הכפרית

בית המשפט העליון שב ופסק לאחרונה כי אין לגבות "כספים אסורים" ביישובים הכפריים. מדובר בדרישה שמציגים ועדי אגודות שיתופיות לפני מתיישבים חדשים לשלם כספים נוספים מעבר לעלויות הפיתוח המאושרות לגבייה על ידי משרד הבינוי והשיכון.

במשרד הבינוי והשיכון מבהירים כי במסגרת הקצאת קרקע לבנייה במרחב הכפרי, ניתן לגבות מהרוכש תשלום בגין עלויות הפיתוח הציבורי בהיקף שלא עולה על הסכום שנקבע כהוצאות פיתוח מאושרות, סכום המשקף את העלות הנורמטיבית של הפיתוח הנדרש במקום.

האיסור על גביית כספים אסורים מקבל משנה תוקף כאשר מדובר ביישוב אשר בו, מכוח החלטות הממשלה, מעניק משרד הבינוי והשיכון סבסוד של הוצאות הפיתוח, וזאת כדי להוזיל את העלות לרוכש, ובכך להוות מנוף אכלוס לישובים שהוגדרו על ידי הממשלה כישובים בעדיפות לאומית.

לפני כשנה עתרו 26 משפחות שביקשו לקבל הקצאה של קרקע לבנייה בישוב אשכולות במועצה האזורית הר חברון, בטענה שנגבו מהן הוצאות הפיתוח שחרגו מעלויות הפיתוח המאושרות על ידי משרד הבינוי והשיכון בהיקף של מאות אלפי שקל.

המתיישבים טענו כי האגודה השיתופית של היישוב דרשה מהם לשלם הוצאות פיתוח בסך של למעלה 450,000 שקל בעוד סכום הוצאות הפיתוח המאושרות על ידי משרד הבינוי והשיכון היה 230,400 שקל ליחידת דיור, בלבד. כלומר בממוצע נדרש כל מתיישב לשלם כמעט כפול (!) מהוצאות הפיתוח המאושרות. סך כל היקף גביית היתר, מכלל המתיישבים, עמד על 5.3 מיליון שקל מעבר למותר.

המינהל לענייני הכפר במשרד הבינוי והשיכון בדק את טענת התושבים ומצא כי אכן היא מוצדקת וקבע כי האיסור על גביית הוצאות פיתוח מעבר לעלויות הפיתוח שאושרו על ידי משרד הבינוי והשיכון תקף גם לגבי קרקעות בתחומי יהודה ושומרון. בית המשפט העליון שב ואישר מדיניות זו בפסק הדין שניתן בנושא העתירה.

בעקבות פסק הדין האמור, ביקשו במשרד לשוב ולהביא לידיעת המועצות האיזוריות והציבור את ההנחיות הנוגעות לגבייה של הוצאות הפיתוח הנגבות ממקבלי הקצאת קרקע, ולחדד את האיסור המפורש החל על מועצות אזוריות, אגודות שיתופיות או כל גורם אחר הפועל מטעמן, להתנות את מתן ההמלצה מטעמן בגבייה של כספים נוספים בשיעור העולה על סכום הוצאות הפיתוח שאושר על ידי משרד הבינוי והשיכון.

בהודעה הודגש כי גבייה של כספים אסורים מייקרת באופן מלאכותי את מחיר הקרקע למתיישב ומנוצלת להגדלת הרווח של יזם הפרוייקט.

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?