דלג לתוכן העמוד
יום שלישי, 14 ביולי 2020
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

ירושת המשק החקלאי

נחלה חקלאית (אילוסטרציה)

שאלת אופציית הורשת המשק החקלאי והעברת הזכויות בו לדור ההמשך, הינה שאלה נפוצה בקרב בעלי הזכויות במשקים החקלאיים. התשובה לשאלה זו, הינה מורכבת וסבוכה ובכל מקרה, משתנה בהתאם לנתוני המשק החקלאי, רצונות המוריש והוראות הסכם המשבצת החל על המשק.

בניגוד לכללי ההורשה הרגילים הקבועים בחוק הירושה, התשכ"ה-1965, הרי שלהורשת המשק החקלאי נקבעו כללים שונים בתכלית.

ראשית נציין, כי בעלי הזכויות במשק החקלאי הינם במעמד בר רשות של האגודה השיתופית החקלאית (להלן: 'המושב'), אשר הינה ברת רשות של הסוכנות היהודית (להלן: 'הסוכה"י') ו/או רשות מקרקעי ישראל (להלן: רמ"י).

ישנם מושבים אשר חתומים על הסכם משבצת תלת צדדי (להלן: 'ההסכם המשולש') יחד עם רמ"י והסוכה"י וישנם מושבים החתומים על הסכם משבצת אך ורק מול רמ"י (להלן: "הסכם דו צדדי").

 

מה דין הורשת המשק כאשר חל ההסכם המשולש?

 

הוראות ירושת המשק החקלאי בהסכם המשולש מעוגנות במסגרת סעיף 20 (ה) להסכם המשולש הקובע, כי במקרה של פטירת חבר אגודה יועברו כל זכויותיו במשק החקלאי לבן הזוג שנותר בחיים וכשאין בן זוג, יועברו הזכויות לבן הממשיך שנקבע ע"י ההורים ושאושר ע"י הסוכה"י. ככל שלא מונה בן ממשיך יועברו כל הזכויות בהתאם לעקרונות הקבועים בסעיף 114 לחוק הירושה.

סעיף114 לחוק הירושה קובע כי, המשק יימסר ליורש המוכן ומסוגל לקיים את המשק והוא יפצה את היורשים האחרים במידה ושווי המשק עולה על המגיע לו מהעזבון.

ככל שאין הסכמה בין היורשים בשאלה: מי מהם מוכן ומסוגל לקיים את המשק ומהם הנכסים המהווים את המשק ושוויו, כמו גם החישוב בדבר פיצוי היורשים האחרים, תועבר סמכות ההחלטה לבית המשפט בהתאם לנסיבות הקיימות, על מנת להגיע לתוצאה ראויה וצודקת. במקרה כזה, בדרך כלל, ימונה שמאי ו/או אקטואר אשר יעריכו את הזכויות במשק ואת הזכויות בעזבון.

(במאמר מוסגר נציין, כי בשורה של פסקי דין שניתנו בשנים האחרונות, נקבע כי על אף הקבוע בחוזה המשולש, ניתן להוריש את המשק על פי צוואה ובלבד שלא מונה בן ממשיך שאושר ע"י הסוכנות. כך נפסק אף בבית משפט העליון במסגרת תיק רע"א7861/17 פלוני ואח' נ' פלוני ואח').

 

מה דין הורשת המשק כאשר חל ההסכם הדו צדדי?

 

הוראות ירושת המשק החקלאי מעוגנות בסעיף 19(ג) להסכם הדו צדדי. נציין כי רוב ההוראות בסעיף 19(ג) הנ"ל חופפות להוראות סעיף 20(ה) להסכם המשולש, עליו כתבנו מקודם. ואולם, בניגוד להוראות ההסכם המשולש במסגרתו ניתן למנות בן ממשיך, הוראות ההסכם הדו צדדי אינן מאפשרות לעשות כן וכתחליף, קיימת הוראה מפורשת, לפיה, כל אחד מיחידי בני הזוג, שהינם חברי אגודה המחזיקים במשק חקלאי, רשאים להורות באמצעות צוואה למי תימסרנה זכויות השימוש במשק לאחר פטירתם וזאת מבלי לגרוע מזכויות בן/בת הזוג שנותר בחיים לקבל את מלוא הזכויות במשק לאחר פטירת בן/בת הזוג.

נבהיר, במושבים בהם מונה בן ממשיך באישור הסוכה"י, בזמן בו המושב היה חתום על ההסכם המשולש, ובחלוף הזמן המושב "התנתק" מהסוכה"י וחתם על ההסכם הדו צדדי, אזי לאחר פטירת ההורים, מלוא הזכויות במשק יועברו לבן הממשיך שמונה.

חשוב להדגיש ולציין, כי ככל והבן הממשיך במשק החקלאי מונה באישור הסוכה"י, הרי שזכויות הבן הממשיך במשק החקלאי תגברנה על כל הוראה אחרת בצוואה אשר יש בה הוראה להוריש את המשק החקלאי ליורש אחר.

 

האם ניתן להתגבר על ההוראות המגבילות בהסכמי המשבצת?

 

בקבלת ייעוץ משפטי, טרם מינוי בן ממשיך ו/או עריכת צוואה, ניתן להתגבר על ההוראות המגבילות בהסכמי המשבצת ובחוק וזאת בדרך של עריכת הסכמים פנים-משפחתיים ו/או מתן הוראות ספציפיות בצוואה באשר לגורל המשק החקלאי אשר יקנה לצדדים הרלוונטיים זכות חוזית ו/או קניינית האחד כלפי משנהו.

האמור לעיל, נאמר בתמציתיות ובכלליות ואין לייחס לו משום ייעוץ משפטי, כמו גם,אין להסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא והבוחר לעשות זאת, עושה זאת על אחריותו בלבד. לכל מקרה ספציפי,יש לקבל ייעוץ משפטי מתאים.

עו"ד ונוטריון, אבירם בווני

הכותב הינו עו"ד ונוטריון המתמחה בדיני מושבים, אגודות שיתופיות,

משקים חקלאיים, בנים ממשיכים,צוואות, ירושות,משפחה, מקרקעין ותחום האזרחי המסחרי.

פרטי התקשרות: רח' הרצל 5 בית שמש טל: 077-2110185

פקס: 077-2110186 נייד: 050-3752033 דוא"ל:abavani.law@gmail.com

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?