דלג לתוכן העמוד
יום שני, 13 ביולי 2020
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

מי צריך יפוי כח מתמשך ?

החוק מאפשר למי שחושש כי בעתיד יסבול ממוגבלות קשה שלא תאפשר לו להיות עצמאי להסמיך אדם אחר לקבל החלטות במקומו

במקרים רבים אנו מגלים כיצד החוק היבש עוסק בנושאים רגישים שיש להם משמעות אנושית וחברתית ממדרגה ראשונה. כך גם בנושא הרגיש של מי שחושש כי בעתיד הוא יאבד את השליטה על חייו או על עצמאותו ומעוניין להבטיח כי במידה ואכן כך יתרחש, יקבל מישהו אחר את הסמכות לקבל בשמו החלטות. הסדר מעין זה מכונה "ייפוי כוח מתמשך".

"ייפוי כוח מתמשך" מעוגן במסגרת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב- 1962, ומהווה הסדר משפטי בכל הנוגע לאנשים הצפויים להיות עם מוגבלויות שונות, וזאת בדרך של מתן אפשרות לאדם החושש מעתידו, בשעה שהוא כשיר, להסמיך אדם אחר ובאמצעותו להמשיך ולחיות את חייו בהתאם לרצונו.

מהו "יפוי כח מתמשך" ?

ייפוי כח מתמשך היינו מסמך משפטי המאפשר לאדם בגיר, אשר היינו תושב ישראל מעל גיל 18 שנה, לתכנן את עתידו ולקבוע כיצד יתנהלו חייו כאשר חלילה יגיע למצב בו לא יוכל יותר לקבל החלטות או לדאוג לענייניו האישיים, הכלכליים או הרפואיים.

באמצעות יפוי הכח המתמשך קובע האדם מי יהיה המוסמך לטפל בענייניו ולכן הוא מכונה "הממנה", בעוד שהאדם אותו מסמיכים לטפל בענייני הממנה מכונה "מיופה הכח".

הממנה זכאי למנות בן משפחה או אדם המהימנים עליו ואשר עליהם הוא סומך כי בעת הצורך יפעלו בשמו וידאגו לענייניו השונים בראי טובתו.

את מי כדאי למנות כמיופה כח ?

חשוב להדגיש כי הבחירה באדם אשר ימונה למיופה הכח צריכה להיעשות מתוך רצון חופשי של הממנה ולא על מנת לרצות מאן דהוא או לפגוע בו. מדובר בהחלטה משמעותית אשר משפיעה על חיי הממנה ומחייבת לבחון שיקולים ענייניים גרידא.

בין יתר השיקולים על הממנה להביא בחשבון את טיב התקשורת שיש לו עם מיופה הכח, את הבטחון שהוא רוכש לכך שיפעל לטובתו בבוא העת בהתאם לרצונותיו ולשאיפותיו, את האחריות שמגלה מיופה הכוח בהתנהלות היומיומית שלו ואת יכולתו של מיופה הכח לכלול בשגרת יומו טיפול בענייניו של הממנה.

הממנה חייב לקבל את הסכמתו של האדם שנבחר להתמנות כמיופה כח עבורו ולפעול בהתאם להנחיותיו. במקביל, על מיופה הכח לחתום על כתב ויתור סודיות על מנת שיהא ניתן לבדוק את כשירותו לשמש בתפקיד. לכן, על מיופה הכח להכיר את תוכן יפוי הכח המתמשך ולחתום עליו בפני עו"ד שהוסמך לכך לאחר שקיבל הסבר על סמכויותיו והמשמעות הנובעת מכך.

כמו כן, מומלץ לקבוע מיופה כח חלופי, אחד או יותר, וזאת על מנת לוודא כי תהיה המשכיות ושתוקפו של יפוי הכח המתמשך לא יפקע במקרה שמיופה הכח הראשון יחדל מלכהן.

בנוסף, במסגרת יפוי הכח המתמשך, רשאי הממנה לקבוע אנשים נוספים אותם יהיה חייב מיופה הכח ליידע על כניסת יפוי הכח המתמשך לתוקף וכן להודיע להם על החלטות שהוא מבצע עבור הממנה.

מהם סמכויותיו או מגבלותיו של מיופה הכח ?

האדם הממנה קובע במסגרת יפוי הכח המתמשך באילו עניינים מיופה הכח יהיה מוסמך לטפל ומה תהיינה סמכויותיו. הממנה חייב לקבוע לפחות מיופה כח אחד אך יכול לקבוע מספר מיופי כח לעניינים שונים ולקבוע כי מיופי הכח יפעלו ביחד או לחוד או להגדיר את אופן שיתוף הפעולה ביניהם. כך לדוגמא, ניתן למנות מיופה כח אחד לענייני הרכוש, מיופה כח אחר לעניינים האישיים ומיופה כח שלישי שיהיה אחראי רק לעניינים הרפואיים.

ראוי לציין, כי מיופה הכח לא מוסמך לבצע פעולות בשם הממנה כגון, המרת דת או אימוץ ילד או השתתפות בבחירות או עריכת צוואה. כמו כן, ללא הסמכה מפורשת של הממנה במסגרת יפוי הכח המתמשך, הרי שבמידה ומיופה הכוח יבקש לבצע פעולות כגון תרומות או הלוואות או מתנות הוא ייאלץ לפנות ולבקש את הסכמת בית המשפט. בכל מקרה, מיופה הכח לא יכול לבצע בשם הממנה פעולות במקרקעין ופעולות בשווי של מעל חצי מליון שקל ללא אישור בית המשפט.

האם קיים פיקוח על תהליך יפוי הכח המתמשך ?

שלא כמו בהליך של מינוי אפוטרופוס, הרי שבהליך של יפוי כח מתמשך, אין פיקוח שוטף של האפוטרופוס הכללי על פעולותיו של מיופה הכח. יחד עם זאת, על מנת לוודא כי יפוי הכח אכן נערך ונחתם מרצונו החופשי של הממנה וכי מיופה הכח פועל בהתאם לסמכויותיו, קבע המחוקק כמה הוראות שמטרתם לוודא כי יפוי הכח נחתם כדין.

לדוגמא, יפוי הכח המתמשך חייב להיערך ולהיחתם בפני עורך דין אשר אין לו עניין אישי ביפוי הכח ואשר עבר הסמכה מטעם האפוטרופוס הכללי.

כמו כן, קיימת חובה להפקיד את יפוי הכח במאגר ההפקדות של יפויי כח מתמשכים המתנהל אצל האפוטרופוס הכללי. אחת לשלוש שנים, האפוטרופוס הכללי ישלח לממנה תזכורות על קיומו של יפוי הכח המתמשך, במטרה לוודא שבחלוף השנים הממנה עדיין עומד מאחורי יפוי הכוח והמסמך משקף את רצונו.

אלו הוראות ניתן להורות במסגרת יפוי הכח המתמשך ?

הממנה יכול לקבוע "הנחיות מקדימות" במסגרת יפוי הכח המתמשך, בהן הוא יפרט את רצונו לגבי החלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שיינקטו בשמו בקשר לגופו או רכושו. מיופה הכח מחויב לפעול בהתאם להנחיות אלו וזאת בכפוף לכך שההנחיות חוקיות, מוסריות ואינן נוגדות את תקנת הציבור.

מומלץ שהממנה יתייחס למצב שבו תחול הרעה בבריאותו ויציין את העדפותיו בדבר אופן הטיפול, מקום המגורים, אשפוז וכיו"ב.

כמו כן, רצוי שהממונה יתייחס לרכוש שהוא אמור לקבל בעתיד ממקורות שונים כגון ירושה, דיבידנדים, שכר דירה וכיו"ב ויפרט את הסמכות שהוא מעניק למיופה הכח לעשות בהם שימוש כזה או אחר.

 

באלו תנאים על מיופה הכח לעמוד לשם קבלת המינוי ?

חשוב לציין, כי אדם לא יכול לשמש כמיופה כח עבור יותר משלושה ממנים למעט במקרה של בני משפחה. בנוסף, אדם לא יכול להתמנות למיופה כח אם הוכרז ע"י בית המשפט כפושט רגל וטרם ניתן לו הפטר או אם הוגדר כלקוח "מוגבל חמור" ע"י בנק ישראל.

בנוסף, על מנת להימנע ממצבים של ניגוד עניינים ולהפחית את החשש לניצול לרעה של הממנה, נקבע שמי שמספק לממנה שירותים מסוימים בתשלום כגון, עו"ד או רופא או מגורים, לא יוכל להתמנות כמיופה כח שלו אלא אם כן הוא קרוב משפחה.

מהי הדרך לתקוף את פעולותיו של מיופה הכח ?

במידה ויש מי שסבור כי מיופה הכח חורג מסמכויותיו כלפי הממנה, הרי שניתן להגיש כנגדו תלונה לממונה על תלונות הציבור במשרד האפוטרופוס הכללי והן יטופלו על ידי פקחים של המשרד. בנוסף, ניתן לפנות כנגד מיופה הכח בבקשה או תביעה לבית המשפט.

מהם התנאים לכניסתו של יפוי הכח המתמשך לתוקף ?

כאמור, קיימת חובה להפקיד את יפוי הכח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי. יפוי הכח ייכנס לתוקפו כאשר הממנה לא יהיה מסוגל עוד להבין ולקבל החלטות באותם עניינים שנכללו ביפוי הכח המתמשך וזאת בהתאם לתנאים שנקבעו על ידי הממנה.

עם קיום התנאים לכניסתו של יפוי הכח לתוקף, יצהיר מיופה הכח בפני האפוטרופוס הכללי על כך שהתקיימו התנאים וכי הוא הודיע לאנשים שנקבעו כמיודעים כי יפוי הכח נכנס לתוקפו. חשוב לציין כי מסירת ההצהרה לאפוטרופוס הינה תנאי לכניסתו לתוקף של ייפוי הכח.

האם ניתן לבטל את יפוי הכח המתמשך ?

בכל שלב בחיי האדם הממנה וכל עוד לא נכנס יפוי הכח לתוקף, רשאי הממנה לבטל או לשנות את יפוי הכח המתמשך בדרך של הפקדת יפוי כח מתמשך חדש.

חשוב להדגיש כי יפוי הכח המתמשך אינו תחליף לעשיית צוואה, שכן תוקפו יפקע עם פטירת הממנה. ככל והממנה רוצה לצוות מה ייעשה ברכושו לאחר פטירתו, עליו לערוך צוואה מתאימה ובמסגרתה להורות מה ייעשה ברכושו.

 

האמור לעיל, נאמר בתמציתיות ובכלליות ואין לייחס לו משום ייעוץ משפטי, והבוחר לעשות זאת, עושה זאת על אחריותו בלבד. לכל מקרה ספציפי, יש לקבל ייעוץ משפטי מתאים.


אבירם בווני, עו"ד ונוטריון

הכותב היינו עו"ד ונוטריון המתמחה בדיני מושבים, אגודות שיתופיות, משקים חקלאיים, בנים ממשיכים, צוואות, ירושות, משפחה, מקרקעין ותחום האזרחי המסחרי. ומוסמך מטעם האפוטרופוס הכללי לערוך יפוי כח מתמשך.

ליצירת קשר: רח' הרצל 5 בית שמש טל: 077-2110185 פקס: 077-2110186 נייד: 050-3752033 דוא"ל: abavani.law@gmail.com

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?