דלג לתוכן העמוד
יום שבת, 05 בדצמבר 2020
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

רשות המקרקעין דוחה את מועדי התשלום לחודש מאי

                    

רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) הודיעה בשבוע שעבר כי היא דוחה זו הפעם השנייה את מועדי התשלום המגיעים לה. התשלומים הקבועים בשוברי התשלום שחלקם הונפקו כבר לפני מספר חודשים, נדחים עד ל 21.5.2020 ללא תוספת הצמדה וריבית, ומבלי שדחיית התשלום כשלעצמה תחשב איחור ו/או הפרה של תנאי העסקה ו/או תנאי המכרז.

ההחלטה על דחיית התשלומים התקבלה על רקע מצב המשק ורצונה של רשות מקרקעי ישראל להיות קשובה לצרכי המשק ולמצוקת היזמים והקבלנים. יודגש כי ההחלטה על דחיית תשלומים לא חלה על תשלום תמלוגים לרמ"י מכל סוג שהוא.

על פי החלטת רמ"י, לקוח המחזיק בידו שובר לתשלום שהונפק על ידי הרשות ואשר התשלום האחרון הנקוב בו הינו בין התאריכים 25.03.2020 ועד 20.05.2020, יוכל לשלם את הסכום הנקוב בשובר - ללא צורך בקבלת שובר עם תאריך מעודכן - עד ולא יאוחר מיום 21.5.2020 זאת, ללא תוספת הצמדה וריבית, ומבלי שדחיית התשלום כשלעצמה תחשב איחור ו/או הפרה של תנאי העסקה ו/או תנאי המכרז.
ברמ"י מדגישים, כי בהליך שבו התשלום הינו תנאי לביצוע פעולה ו/או הנפקת הסכם על ידי הרשות, לא יינתן השירות ולא יונפק הסכם עד להשלמת ביצוע התשלום המלא והכל בהתאם לתנאי ההתקשרות.

בעסקות להקצאת קרקע במכרז ובפטור ממכרז יחולו בנוסף גם ההוראות הבאות:
א. עם דחיית מועדי תשלום הקבועים בתנאי העסקה עבור רכיב הקרקע והוצאות הפיתוח, ידחו ליום 21.5.2020 גם מועדי ביצוע ההתחייבויות על פי תנאי העסקה המהווים תנאי לחתימת הסכם פיתוח או חכירה על ידי הרשות, דהיינו - המצאת ערבויות, חתימה על הסכם תשתיות, והמצאת הסכם חתום לרמ"י.
ב. דחיית מועדי תשלום הוצאות הפיתוח תחול גם במקרה בו הוצאות הפיתוח לא משולמות לרשות (אלא למשרד הבינוי והשיכון או גורם מפתח אחר). עם זאת, סעיף זה לא יחול על תשלומי אגרות והיטלים על פי דין.
ג. הדחייה בתנאי התשלום אינה מהווה אישור לדחיית מועדים או מתן אורכה לביצוע חיובים אחרים המעוגנים בהסכם הפיתוח או החכירה.
ד. הרשות מבהירה כי יתכן איחור במועד מסירת המגרשים בהתאמה.

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?