דלג לתוכן העמוד
יום שני, 19 בנובמבר 2018
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

תכניות המתאר למטה יהודה ולצור הדסה - המצוי מול הרצוי

אין לי ספק כי החלטת הוועדה המחוזית בנוגע לשבעת היישובים מחייבת מאמץ מערכתי משותף מצד המועצה האזורית יחד עם הנהגות היישובים, דבר המוטל בספק לנוכח התוצאה הנוכחית העגומה. מאת: שלומי מגנזי (יו"ר ועד מקומי צור הדסה ומועמד לראשות המועצה האזורית מטה יהודה)

שלומי מגנזי

 

המועצה האזורית החלה בגיבוש תכנית מתאר לתיירות כפרית במטה יהודה כבר ב־2013. המדובר בתכנית בעלת חשיבות עליונה ליישובי המועצה וייעודה להסדיר, בין היתר, את האפשרות להקמת מבנים לצרכי תיירות כפרית כחלק מפיתוח המרחב הכפרי, בצד הוספת יחידת דיור שלישית בנחלות במושבים.

עיקר הדגש בתכנית הושם על הסדרת שימושי התיירות ביישובי המועצה, ובכלל זה הסדרת השימושים במבני חקלאות גדולים כגון לולים ורפתות. עוד כללה התכנית את הוספת היחידה השלישית בנחלות המושבים, בהתאם לתיקון שנעשה במועצה הארצית לתכנון ולבנייה.

בחודש יוני 2017 הגיעה התכנית לדיון לפני הפקדה בוועדה המחוזית לתכנון ובניה בירושלים. בתום הדיון התכנית אמנם אושרה להפקדה על-ידי הוועדה המחוזית, אולם החלטת הוועדה המחוזית גם בישרה על הפתעה שאף לא התכונן אליה: סיפוח דה-פקטו של שבעה מיישובי המועצה למרחבים עירוניים סמוכים – ירושלים, בית שמש ומבשרת ציון. זאת לאור החלטת הוועדה המחוזית לפיה תכנית המתאר לתיירות כפרית לא תחול כלל על יישובים אלו.

טענת הוועדה המחוזית הייתה, כי היישובים אורה, עמינדב, בית זית, מוצא, זנוח, מחסיה ורמת רחל, נמצאים בתחום "מרקם עירוני" ע"פ תכנית מתאר ארצית 35. ערר שהגישה המועצה האזורית על החלטה זו נדחה מטעמים פרוצדורליים (מכיוון שלא ניתן להגיש ערר על החלטה להפקיד תכנית), ומשכך הנושא חזר לדיון נוסף בפני הוועדה המחוזית. לקראת סוף חודש מרץ 2018 התקיים הדיון הנוסף, והוועדה המחוזית קיבלה החלטה המסייגת מעט את החלטתה הקודמת, אך למרבה הצער המועצה האזורית לא הצליחה להוביל לשינוי מהותי בהחלטתה המקורית של הוועדה המחוזית.

גם הפעם נקבע כי בשבעת היישובים לא יחולו ההוראות החלות על תיירות כפרית - כלומר לא ניתן יהיה להקים מבנים תיירותיים ולאשר שימושים תיירותיים בנחלות - ולא תותר תוספת של 45 מ"ר לשם הקמת יחידת דיור קטנה נוספת בכל נחלה, בניגוד ליתר יישובי המועצה. משמעותה של החלטה זו היא שההוראות המהותיות בתכנית המתאר לתיירות כפרית במטה יהודה, כלל לא יחולו על שבעת היישובים. בנוסף לכך, הוועדה המחוזית הדגישה כי גם החלטתה להחיל חלק מהוראות התכנית על יישובים אלו מהווה פתרון זמני אשר נועד לאפשר פיתוח מסוים בהם "לעת הזו". במילים אחרות, וכפי שכולם מבינים מצמד המילים "לעת הזו" – לא הוסר האיום לפיו שבעת היישובים ייגרעו בעתיד משטחה המוניציפלי של המועצה האזורית מטה יהודה.

חשוב להדגיש שהחלטת הוועדה המחוזית אינה מחויבת המציאות משום ששבעת היישובים מוגדרים בתמ"א 38 כיישובים כפריים במרקם עירוני, ואין כל סיבה תכנונית לקבוע שהוראות התכנית לא יחולו על יישובים אלו. נראה כי בנסיבות הקיימות מתווה הפעולה הנכון הוא הפקדת התכנית במתכונת שאושרה על ידי הוועדה המחוזית, הגשת "התנגדות עצמית" לתכנית ע"י המועצה האזורית בדרישה להחילה באופן שווה על כל יישובי המועצה, ואם "ההתנגדות העצמית" תידחה – הגשת ערר למועצה הארצית לתכנון ובניה.

אין לי ספק כי סוגיה כל-כך משמעותית מחייבת מאמץ מערכתי משותף מצד המועצה האזורית יחד עם הנהגות היישובים, דבר המוטל בספק לנוכח התוצאה הנוכחית העגומה - ועדיין ראוי לציין לחיוב את מהנדסת המועצה, מיכל נאור ורניק, שעושה לילות כימים במסירות ובמקצועיות על מנת לקדם את התכנית.

במקביל לתהליך האישור של תכנית המתאר לתיירות כפרית במטה יהודה, אישרו מוסדות התכנון את תכנית המתאר הכוללנית לצור הדסה. המדובר כאן בתכנית שעמה מתמודד היישוב מזה קרוב ל-20 שנה, כאשר בארבע השנים האחרונות דאג הוועד המקומי להיות כל העת עם האצבע על הדופק, בליווי ובהכוונה של משפטנים ואנשי מקצוע רלוונטיים נוספים.

העבודה המקצועית, העקבית והמאומצת הוכיחה את עצמה: הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים קיבלה את רוב הסתייגויותיהם של ועד היישוב, יחד עם עמותת התושבים למען צור הדסה והמועצה האזורית. כך, לדוגמה, הוסרו מסדר היום תכנית העיר 'בת הרים' ורעיון סיפוח היישוב לירושלים; שונתה תכנית שכונת המקב"ת באופן שיתאים לצורכי היישוב; נקבעה החובה למתן פתרון תחבורתי הולם לירושלים; הובטח כי שיווקן של יחידות דיור בשכונות מתוכננות חדשות ביישוב יתבצע בהדרגתיות ולא בו-זמנית; נקבע כי בטרם יורחב היישוב ויינתנו היתרי בניה ליחידות דיור כלשהן בשכונות החדשות, תחול החובה למתן פתרונות ביוב מתאימים; הוגדלו שטחי המסחר והתעסוקה ביישוב ב-25,000 מ"ר בנוי ביחס להחלטת הוועדה המחוזית על הפקת תכנית המתאר. למרות שרוב המטרות הושגו הוועד ימשיך ויבחן מול מוסדות התכנון כיצד ניתן לשפר את תוואי כביש 375, לרבות יישום חלופה שנערכה על ידי מהנדסי כבישים בכירים ביוזמת הוועד המקומי, המבהירה כי ניתן לתכנן את הכביש כך שיעקוף את היישוב ולא יעבור בתחומיו.

החלטות אלה מעצימות את האתגרים הסטטוטוריים העומדים בפני כלל יישובי המועצה, אולם מחדדים עוד יותר את הצורך בניהול נכון, מקצועי, משותף ומשתף של התהליכים. קל וחומר בתהליכים בעלי השפעה מכרעת על צביונם הכפרי והירוק של היישובים ועל אורחות חייהם של התושבים.

 

תכנית המתאר לצור הדסה הגדולה

 

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?