דלג לתוכן העמוד
יום ראשון, 11 באפריל 2021
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

הישג למטה יהודה: בוטל האישור למחלף הענק בצומת אורה

המשמעות היא שתכנית רכס לבן תוחזר לדיון נוסף בוועדה המחוזית ירושלים ותהיה כפופה להתנגדויות של הוועדה המקומית מטה יהודה. ויזל: אסור לנו להשלים עם טעויות תכנון

                                   

הישג משמעותי לוועדה המקומית מטה יהודה במאבקה בתכנית להקמת שכונת בת אלפי יחידות דיור ברכס לבן, הנושק למושבים עמינדב ואורה. ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה פרסמה ביום ראשון את החלטתה לקבל את עיקרי הטענות של מטה יהודה, ביטלה את אישור התכנית להפקדה והחזירה אותה לדיון מחודש בוועדה המחוזית. החלטת הוועדה צריכה עדיין לקבל את אישור המועצה הארצית לתו"ב. מהנדסת הוועדה, מיכל נאור-ורניק בירכה על ההחלטה והעריכה כי מדובר בעיכוב של שנה-שנתיים בקידום התכנית.

ראש המועצה, ניב ויזל, אמר עם קבלת ההחלטה: "המועצה האזורית מטה יהודה תמשיך להיאבק במלוא העוצמה עד לביטולה המלא של תכנית ההפרדה המפלסית ולביטולה של התכנית להקמת שכונה ברכס לבן. אסור לנו להשלים עם טעויות תכנון, כאשר תג המחיר יגרום לתוצאה בלתי הפיכה בשל עקירת אלפי עצים, הריסת המעיינות ושטחי הבר של בעלי החיים. היום אנו מצווים, יותר מתמיד, לשמר את המרחב הכפרי שלנו לטובת הדורות הבאים וכך יהיה".

 

שתי תכניות נפרדות

 

התכנית להקמת שכונה ברכס לבן אושרה בשתי תכניות נפרדות. את התכנית למגורים קידמה הוועדה המקומית ירושלים ואילו את תכנית התחבורה, שמהווה תנאי מקדים למגורים, קידם משרד הבינוי והשיכון.

תכנית התחבורה חלה על שטח בן 120 דונם בצומת אורה, המשתרעת בחלקה על שטחה המוניציפלי של המועצה האזורית מטה יהודה. השטח מוגדר בחלקו כדרך אזורית ואף עובר בו תוואי הרכבת הקלה, אך בחלקו מוגדר כשטח המיועד לשימור משאבי מים וכשטח בעל רגישות סביבתית גבוהה. מדובר גם באזור בעל רגישות נופית, המשתרע בין עין-כרם למושב אורה ומאופיין ביערות וטופוגרפיה משתנה.

במוקד התכנית הקמת הפרדה מפלסית בצומת אורה, באמצעות חפירת שתי מנהרות מתחת לצומת לצורך הפחתת התנועה על פני הקרקע, והעדפת תחבורה ציבורית בצומת. אורך המנהרות 680 מטרים ו-980 מטרים ורוחב כל אחת מהן 10.5 מטרים כאשר בכל אחת מהמנהרות יוקם כביש חד סטרי דו נתיבי. הנימוק לצורך במנהרות בצומת אורה כי מדובר בצומת המחבר בין ארבעה כבישים שאליהם עומדת להצטרף הרכבת הקלה ואף כנקודת חיבור לשכונה המתוכננת ברכס לבן.

 

כשל תחבורתי חמור

 

לתכנית התחבורה הגישה המועצה האזורית מטה יהודה התנגדות שאליה הצטרפו מאוחר יותר גופים "ירוקים" נוספים. מטה יהודה טענה כי מטרת התכנית אינה המטרה המוצהרת, אלא שהתכנית הוגשה כדי לתת פתרון לכשל תחבורתי חמור שעתיד להיווצר כתוצאה ממימושה של "תכנית רכס לבן".

מטה יהודה ציינה כי במסגרת החלטתה בתכנית רכס לבן, הוועדה המחוזית קבעה כי תנאי למתן תוקף יהיה אישור התכנית להפרדה מפלסית. מטה יהודה טוענת כי החלוקה לשתי תכניות נפרדות שגויה מבחינה תכנונית ויוצרת כשלים תכנוניים, לרבות אי-התאמה בין התכניות. מטה יהודה טוענת כי ההסבר היחיד להפרדה בין התכניות הוא החשש כי התכנית להפרדה מפלסית תעוכב באופן משמעותי, וזו הסיבה למעורבות של משרד השיכון בהגשת התכנית.

מטה יהודה המשיכה וטענה כי לא הוגש ולא הופקד תסקיר השפעה על הסביבה בניגוד למחויב בתכנית המתאר הארצית, וכי לחפירת המנהרות המוצעות בתכנית עלולה להיות השפעה משמעותית על זרימת המים המזינים את המעיינות שבסביבת התכנית.

עוד נטען בהתנגדות אותה הגישה הוועדה המקומית מטה יהודה באמצעות בא כוחה, היועץ המשפטי של הוועדה, עו"ד אייל מאמו, כי ההנחיות לעריכת חוות דעת סביבתית הוכנו על ידי האגף לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים, הקשור ליזמי התכנית, וכי קשר זה מעלה חשש לניגוד עניינים מוסדי.

 

תכנית ספדי בטלאים

 

במסגרת ההתנגדות טענה מטה יהודה כי אישור התכנית התחבורתית לא התייחס באופן מלא לשאלת ההיתכנות ההנדסית של בנייה מעל המנהרה, כי רוחב רצועת הדרך בתכנית חורג מהרוחב המרבי המותר במסגרת התמ"א, כי התכנית אינה תואמת להנחיות בדבר המרחק מבתי המגורים, והשימוש המבוקש בתכנית סותר את תמ"א 22 והוועדה המחוזית לא הייתה מוסמכת לאשרו. בנוסף דרשה הוועדה המקומית לתכנן את המנהרות מחדש, כך שייתנו מענה ופתרון גם לתושבי אורה ועמינדב.

טענה כבדת משקל של מטה יהודה התייחסה לעובדה שההפרדה המפלסית המתוכננת בצומת אורה נועדה להתחבר לכביש שבעבר כונה "כביש הטבעת המערבי" ונכלל במסגרת תכנית ספדי שבוטלה לפני כ-20 שנה. תוואי כביש זה אמור לצאת ממחלף עין חמד, לעבור דרך הסטף, להגיע לבית החולים הדסה ולהסתיים בגבעת משואה. מטה יהודה טענה כי אם הכוונה היא לשנות את מערך הכניסות הראשיות לעיר ממערב, להוסיף כניסה נוספת ממבשרת או להרחיב את הדרך לכל אורכה, עד להדסה, הרי שנדרש היה לקיים דיון על התוואי המוצע כחלק מהמערך התחבורתי של מערב ירושלים בראייה כוללת, מאחר שהוא עובר בשטח רגיש מאוד מבחינה נופית וסביבתית, ולא לפעול ב"שיטת הטלאים".

טענות נוספות נגעו לכך שהתכנית, לא הובאה לדיון בוועדה המקומית מטה יהודה, למרות שהיא עוברת בשטחה, וכי לא היה מקום לאשר את התכנית מבלי שהונחה לפני הוועדה המחוזית המלצת הוועדה המקומית בעניינה.

 

חובה לתסקיר סביבתי

 

ועדת העררים החליטה ברוב קולות כי אמנם קיימת חריגה של התכנית למרחב התכנון של מטה יהודה אך משום שהתכנית הוגשה על ידי משרד השיכון, אין לסוגיית מרחב התכנון השלכה על הזכות להגיש את התכנית, מכיוון שמגישי התכנית עמדו בתנאי הסף הפורמליים לעניין זה.

כמו כן, חברי הוועדה הגדירו את הכשל באי הגשת התכנית לאישורה של הוועדה המקומית מטה יהודה, שהתכנית עוברת בשטחה, כ"טעות" שנבעה מסיבות טכניות ואינה סיבה לביטול התכנית.

את המקור להחלטה שיש להחזיר את התכנית לדיון מחדש בוועדה המחוזית, השעינו חברי ועדת העררים על כך שהתכנית מחוייבת בעריכת תסקיר סביבתי על ידי גורם מוסמך שיהיה מקובל על הוועדה המחוזית ואף על הוועדה המקומית מטה יהודה.

כמו כן, קבעו חברי הוועדה כי התסקיר יבחן את השפעת רוחב התשתית התחבורתית (ובכלל זה כבישי הגישה אל המנהרות מכיוון גבעת משואה), על רציפות המרקם העירוני ועל האפשרות שרוחב כזה של כביש ינתק את שכונת רכס לבן מהרקמה העירונית של דרום-מערב ירושלים.

עוד נקבע בהחלטה, כי במסגרת התסקיר ייבחנו ההשלכות הסביבתיות של עבודות לסלילת המחלף, ולא בשלב מאוחר יותר או כתנאי להיתר. זאת היות שמדובר באזור בעל רגישות סביבתית ונופית גבוהה. הודגש בהחלטה כי ארבעת שטחי ההתארגנות שסומנו בתחום הדרך, הם במיקום שאינו הגיוני ותיתכן זליגה בפעילות מהם אל תוך השטח הפתוח, שהינו רגיש סביבתית ונופית.

במסגרת ההנחיות של ועדת העררים נקבע עוד כי "אם יוכנסו תיקונים בתכנית בעקבות הדיון החוזר בה, והתכנית המתוקנת תכלול חלקים ממרחב התכנון של מטה יהודה, יש להעבירה כנדרש לדיון גם בוועדה המקומית מטה יהודה. במסגרת הדיון החוזר בתכנית, תהיה מטה יהודה רשאית להעלות טענות בעניין החשיפה האפשרית של הוועדה המקומית מטה יהודה לתביעות פיצויים לפי סעיף 197 בגין התכנית".
בתום הדיון המחודש בתכנית תחליט הוועדה המחוזית אם יש צורך בהפקדה מחודשת של התכנית או בפרסום נוסף לפי סעיף 106 (ב) לחוק.

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?