דלג לתוכן העמוד
יום ראשון, 03 בדצמבר 2023
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

הקונה לא התקבל למושב – וחויב בפיצוי המוכרים

הקונה טען כי הואיל ולא התקבל כחבר המושב הרי שלא ניתן לקיים את ההסכם ולפיכך ההסכם בטל ומבוטל – בית המשפט חשב אחרת

בני זוג שהתגרשו חתמו על הסכם למכירת ביתם במושב בדרום הארץ. במסגרת הסכם המכר נקבע תנאי מתלה, לפיו, כניסתו של ההסכם לתוקף מותנית בקבלת הקונה לחבר מושב. כמו כן, נקבע כי במידה ומישהו מהצדדים יפר את ההסכם הפרה יסודית הוא יחויב בתשלום של פיצוי מוסכם. עד כאן מהלך רגיל של מכירת נכס במושב, אך מכאן ואילך הדברים השתבשו באופן כזה שהנושא הגיע לבית משפט השלום בבאר שבע (ת.א. 48076-09-20).

לאחר שנחתם הסכם המכר, הציג הקונה את מועמדותו לפני ועדת הקבלה של המושב. אולם לדאבונו, ועדת הקבלה לא תפקדה ולא התכנסה לדון בבקשתו להתקבל כחבר במושב ועל כן, התנאי המתלה לא התקיים. הקונה עשה דין לעצמו ונמנע מלשלם את יתר התשלומים בגין רכישת הבית.

בשלב זה נכנסו המוכרים להידברות עם הקונה במטרה להגיע להבנות שיאפשרו לקיים את ההסכם ולקבל את יתרת התשלומים בגין הנכס. במהלך ההידברות הצליחו הצדדים להגיע להסכם לפיו, הקונה מסכים לביטול התנאי המתלה ומתחייב לשלם את מלוא התמורה בגין הנכס וכן תשלום נוסף בסך 70,000 שקל וכי התשלומים הללו לא יהיו מותנים בשום תנאי.

הצדדים חתמו על נספחים להסכם המכר שמבהירים את ההבנות החדשות אך הקונה שב והפר את הסיכום החדש וסירב להעביר את יתרת התמורה למוכרים, שנאלצו להגיש תביעה כנגדו בדרישה לתשלום הפיצוי המוסכם בסך של 130,500 שקל (להלן: "הפיצוי המוסכם") וזאת בשל הפרה יסודית של ההסכם מצד הקונה.

הקונה טען, כי הואיל ולא התקבל כחבר המושב הרי שלא ניתן לקיים את ההסכם ולפיכך, ההסכם בטל ומבוטל, אין לראות אותו כמי שהפר את ההסכם וממילא אין לחייבו בפיצוי המוסכם.

המוכרים טענו, כי בהתאם לקבוע בנספחים שנחתמו על ידי שני הצדדים, ההסכם נכנס לתוקף ולא היה מותנה בקבלת הקונה כחבר מושב, לפיכך אי העברת התמורה המלאה במועדים שנקבעו לחוזה מהווה הפרת הסכם יסודית.

בית המשפט קבע כי חתימת הקונה על הנספחים להסכם, המבטלים את התנאי המתלה, מחייבת אותו לשלם את מלוא התמורה בעבור הבית והוא אינו יכול להיתלות באי קבלתו לחבר מושב.

בית המשפט הדגיש כי, אילו היה הקונה מודיע למוכרים על ביטול ההסכם טרם החתימה על הנספחים וזאת בשל התפקוד הלקוי של ועדת הקבלה במושב, היה יכול לטעון כי החוזה התבטל וטענתו הייתה מתקבלת. ואולם, לאור העובדה, כי למרות העיכוב בהחלטה לקבלו למושב, הוא הסכים לחתום על הנספחים שמבטלים את התנאי המתלה, הרי כעת אינו יכול להיתלות בכך והוא נחשב כמי שהפר את ההסכם בהפרה יסודית.

לסיכום, בית המשפט קיבל את התביעה וחייב את הנתבע בפיצוי המוסכם בסך של 130,500 שקל וכן בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 16,000 שקל .

דעת המחבר: צדדים החותמים על הסכם, צריכים לדעת שחובתם לקיים אותו בתום לב וככל וצד מסויים יפר את ההסכם , כולו או חלקו שלא כדין, הצד המפר יחוב בתשלום פיצויים לצד הנפגע. ככל וצד להסכם סבור כי זכותו לבטל את ההסכם, חלה עליו החובה להודיע לצד השני על ביטול ההסכם וככל ולא יעשה כן, לא יוכל להיתלות רק בהפרה של תנאי ההסכם של הצד המפר.

האמור לעיל, נאמר בתמציתיות ובכלליות ואין לייחס לו משום ייעוץ משפטי, והבוחר לעשות זאת, עושה זאת על אחריותו בלבד. לכל מקרה ספציפי, יש לקבל ייעוץ משפטי מתאים.

אבירם בווני, עו"ד, נוטריון ומגשר

מתמחה בדיני מושבים, אגודות שיתופיות, משקים חקלאיים, בנים ממשיכים, צוואות, ירושות, משפחה, מקרקעין ותחום האזרחי המסחרי.

ליצירת קשר: רח' הרצל 5 בית שמש טל: 077-2110185 פקס: 077-2110186 נייד: 050-3752033 דוא"ל abavani.law@gmail.com :

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?