דלג לתוכן העמוד
יום רביעי, 15 ביולי 2020
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

זכויות עצמאים ושכירים בצל משבר הקורונה

בתקופה זו, רבים מתושבי מדינת ישראל נאלצים להתמודד עם משבר כלכלי נוכח ההתמודדות עם נגיף הקורונה. כל המשק מתנהל תחת תקנות לשעת חירום, עסקים רבים נאלצו לסגור את עסקיהם ולפטר או לשלוח לחל"ת את עובדיהם. סגירת העסקים פוגעת בתזרים השוטף שלהם ומקשה עליהם להתמודד עם התחייבויות לתשלומים כלפי בנקים וספקים. ממשלת ישראל בוחנת מידי יום את היקף הפגיעה ומנסה למזער את הנזק בעזרת מתן תמריצים וזכויות לעצמאים ולשכירים. במאמר זה ננסה לסקור חלק ניכר מתמריצים אלה.

 

מי זכאי לדמי אבטלה?

לדמי אבטלה זכאים שכירים אשר מעסיקם שילם עליהם דמי ביטוח לאומי, הם תושבי ישראל בטווח הגילאים 20-67 וצברו ותק בעבודה רציפה במשך 6 חודשים כשכירים במהלך 18 החודשים האחרונים. בני נוער ועובדים מעל גיל 67, אשר יצאו לחל"ת או פוטרו, אינם זכאים לדמי אבטלה. עם זאת, בתנאים מסוימים, עובדים אשר גילם מעל 67, שיצאו לחל"ת או פוטרו, יהיו זכאים למענקים בטווח של 1,000-4000 שקל. סכום מענק זה משתנה בהתאם לגובה ההכנסות של העובד מפנסיה.

 

האם עצמאים/פרילנסרים זכאים לדמי אבטלה?

ישנם מקצועות מסוימים שבהם עצמאי/פרילנסר ייחשבו כשכירים לשם קבלת הטבות מהביטוח הלאומי ובהן גם דמי אבטלה. מקצועות אלה הם: מורי דרך, אומנים, מרצים, מדריכים, מורים, משגיחי כשרות, ספורטאים וכיו"ב, וזאת בכפוף לכך שהמעסיק, אשר הזמין מהם שירות, דיווח עליהם כעובדים בטופס ייעודי (טופס 652) למוסד לביטוח לאומי בהתאם לצו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל"ב, 1972.

 

מה הדין של שכיר העובד בשני מקומות?

ככל ושכיר פוטר משני מקומות עבודה, דמי האבטלה שישולמו לו יהיו ממוצע ההכנסה של שתי המשכורות שקיבל משני מקומות העבודה בששת החודשים האחרונים. ככל והעובד פוטר רק ממקום עבודה אחד, יהיה זכאי העובד להגיש תביעת אבטלה בגין העבודה ממנה פוטר, תוך שהוא ממשיך לעבוד אצל המעסיק השני. במקרה כזה, מסך דמי האבטלה להם יהיה זכאי העובד ינוכו הכנסותיו השוטפות. באותו אופן, עצמאי שעבד כשכיר במקום עבודה נוסף ופוטר או הוצא לחל"ת, יהיה זכאי לדמי אבטלה, מהם ינוכו הכנסותיו כעצמאי. יש לציין, כי במסגרת חישוב דמי האבטלה נכללים גם הכנסות שוטפות מקרן פנסיה או קצבה בגין אובדן כושר עבודה.

חשוב לציין: דמי האבטלה המירביים עומדים על כ-10,550 שקל בלבד וזאת בכפוף לעמידה בתנאים אשר מפורסמים ע"י הביטוח הלאומי.

 

מה זכויות העצמאים בתקופת החירום הנוכחית?

 

במסגרת התקנות לשעות חירום, ממשלת ישראל הורתה על הענקת כמה הקלות שנועדו לסייע לעצמאים ולעסקים הקטנים להתמודד עם המשבר.

קבלת מענק עד כ-14,000 שקל בשתי פעימות - חשוב לציין, כי קבלת המענק וגובהו הינם בהתאם למדרג ההכנסה ומותנה בעמידה בקריטריונים מסוימים. בכל מקרה, עצמאי אשר היינו מתחת לגיל 28 ועצמאי אשר הכנסתו מעל 20,000 שקל בחודש לא יהיה זכאי למענק.

ביטול גבית ארנונה - עסקים אשר יוכיחו כי נפגעו ממשבר הקורונה, יהיו זכאים לפטור מתשלום ארנונה לבית העסק שלהם לשלושת החודשים מרץ-מאי 2020.

החזרת תשלומי מקדמות מס הכנסה – עצמאים יהיו זכאים להשבת מקדמות מס ההכנסה ששולמו בעבור חודשים פברואר ומרץ 2020. הרציונל שעומד מאחורי הטבה זו הוא שבכל מקרה, עסק המציג הפסדים לחודשים אלה יהיה זכאי לקבל החזר על מיקדמות מס ההכנסה ששילם, אלא שבמצב רגיל הוא יקבל את ההחזרים רק בשלהי שנת 2021.

דחיית תשלומי מע"מ חשמל ומים - רשות המיסים מאפשרת לדחות את מועדי הדיווח והתשלומים של מע"מ. עסקים שמדווחים חד חודשי יוכלו לדחות את תשלום המע"מ ל- 26.03.20, ועסקים בדיווח דו-חודשי יוכלו לשלם את המע"מ עד ה- 27.04.20. כמו כן, תינתן אפשרות לדחייה תשלומי חשמל ומים.

הקמת מסלול ייעודי בקרן להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה - בכפוף לעמידה בקריטריונים, הקרן להלוואות בערבות מדינה מאפשרת לעסקים קטנים לקבל הלוואה בהיקף של עד 500,000 שקל או עד 8% מהמחזור השנתי (לפי הגבוה מביניהם). הקרן פתחה מסלול ייעודי לנפגעי משבר הקורונה המקצר את זמן הטיפול בבקשות להלוואות והמקל באופן משמעותי על מבקשי ההלוואות.

משיכת כספי פנסיה ללא חיוב במס – עצמאים שנאלצו לסגור את עסקיהם בשל משבר הקורונה והפקידו כספים לקרן פנסיה, זכאים למשוך שיעור של שליש מהכספים שהופקדו לחיסכון הפנסיוני וזאת ללא חבות במס (במצב רגיל היו מחויבים במס בשיעור של כ- 30%).

דמי שכירות של בתי עסק - תנאי השכירות מעוגנים בחוזי השכירות ובמקרים קיצוניים, כוללים התייחסות לזכויות וחובות של השוכר ומשכיר. ככל והשוכר מתקשה בתשלום דמי השכירות בשל המשבר הכלכלי, מומלץ לו להידבר עם המשכיר ולהגיע להסכמות על אופן תשלום דמי השכירות ו/או ביטולם ו/או הפחתתם. חשוב לציין, כי באמצעות דמי השכירות, רוב המשכירים מממנים החזר הלוואות שנטלו לשם רכישת הנכס ולכן, אין זה מובן מאליו כי יסכימו לוותר על דמי השכירות. יחד עם זאת, ככל והשוכר אינו מסוגל לשלם את דמי השכירות כלל, לא מן הנמנע כי תעמוד לו טענת "אונס וסיכול" הקובע [סעיף 18 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א, 1970], כי מפר חוזה יהיה פטור בשל אונס או סיכול חוזה, במידה וההפרה נבעה מנסיבות שהצד המפר בעת כריתת החוזה, “לא ידע ולא היה עליו לדעת או שלא ראה ולא היה עליו לראותן מראש ואף לא יכול היה למנען, שכן קיום החוזה בנסיבות שנוצרו הוא בלתי אפשרי או שונה באופן יסודי ממה שהוסכם". על כן, ככל שטענה זו תעמוד לזכות השוכר, הרי שהמשכיר לא יוכל לתבוע את השוכר בתביעה לאכיפת הסכם או פיצויים. חשוב לציין, כי במקרה מעין זה, בית המשפט רשאי לחייב את השוכר לשפות את המשכיר על הוצאות סבירות שנגרמו לו וכן בשל התחייבויות שהמשכיר התחייב לשם קיום ההסכם.

יש לציין, כי עד כה, גישת בתי המשפט ועשיית שימוש בסעיף " פטור בשל אונס וסיכול חוזה" בשל מצבי חירום לאומיים בגין מלחמות במדינת ישראל, הייתה לדחות שימוש בסעיף זה, שכן לגישת בתי המשפט, במדינת ישראל היה ניתן לצפות שיתרחשו מצבי חירום. יהיה זה מעניין כיצד יתייחסו בתי המשפט למצב החירום הקיצוני שנוצר כתוצאה ממשבר הקורונה והאם יאפשרו עשיית שימוש בסעיף זה.

על כן, נוכח המצב הקשה שמקיף את כלל המגזרים, וחוסר הוודאות השורר בכל ענפי המשק, מומלץ להגיע להסכמות בין השוכר למשכיר בכל הנוגע לתנאים ולהמשך תקופת השכירות בתקופת המשבר.

 

(האמור לעיל, נאמר בתמציתיות ובכלליות ואין לייחס לו משום ייעוץ משפטי, והבוחר לעשות זאת, עושה זאת על אחריותו בלבד. לכל מקרה ספציפי, יש לקבל ייעוץ משפטי מתאים)

אבירם בווני, עו"ד ונוטריון

הכותב היינו עו"ד ונוטריון המתמחה בדיני מושבים, אגודות שיתופיות, משקים חקלאיים, בנים ממשיכים, צוואות, ירושות, משפחה, מקרקעין ותחום האזרחי המסחרי.

ליצירת קשר: רח' הרצל 5 בית שמש טל: 077-2110185 פקס: 077-2110186 נייד: 050-3752033 דוא"ל: abavani.law@gmail.com

 

 

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?