דלג לתוכן העמוד
יום חמישי, 21 במרץ 2019
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

מבקר המדינה: התנהלות ועדת הראל גובלת בהפקרות

ועדה מרחבית הראל

מבקר המדינה מצא ליקויים חמורים ביותר הנוגעים לתפקודה של הוועדה המרחבית הראל בתחומי הפיקוח, האכיפה והמינהל התקין. הדברים מתפרסמים במסגרת דו"ח הביקורת על הרשויות המקומיות (2018) שהתפרסם השבוע.

לשון הדו"ח כוללת ביטויים קשים על אופן התנהלות הוועדה ובהם מצויין כי המועצה המקומית מבשרת ציון אינה משתפת פעולה עם הוועדה, הסדרים מותנים לא מתפרסמים כנדרש, לא התקיים פיקוח על ניגוד עניינים של חברי הוועדה, חוסר בתכניות עבודה למפקחים, אי פיקוח על ביצוע צווי הריסה, עבירות בנייה המבוצעות על ידי נבחרי ציבור ועל ידי רשות מקומית ועוד.

"במקרים רבים המבנים הבלתי חוקיים נותרו על כנם ופעולות האכיפה לא השיגו את מלוא יעדיהן עד כדי מצב בו "איש הישר בעיניו יעשה", נקבע בדו"ח, "נמצאו עבירות בנייה בביתו של נבחר ציבור ובשטח בית ספר של רשות מקומית אשר פוגעות בשלטון החוק ומערערות את אמון הציבור".

בסיכום הדו"ח נדרשת ועדת הראל לפעול לחיזוק מערך הפיקוח והאכיפה אגב תיקון הליקויים שצויינו ולבצע צעדי אכיפה משמעותיים נגד מפרי החוק. "לנוכח מאפייני עבירות הבנייה בתחומי הוועדה וחומרתן, עליה לפעול למיגור הבנייה הבלתי חוקית בעודה באִבּה וליצירת הרתעה של ממש כדי לשמור על האינטרסים של כלל הציבור ועל הערך של כיבוד שלטון החוק", קובע הדו"ח החמור.

 

שלוש רשויות מקומיות

 

הוועדה המרחבית הראל אחראית ליישום הוראות חוקי התכנון והבנייה בשלוש מועצות מקומיות: המועצה המקומית מבשרת ציון, המועצה המקומית אבו גוש והמועצה המקומית קריית יערים. מרחב תכנון הוועדה משתרע על שטח של כ-9,000 דונם, ואוכלוסייתו מונה כ-35,000 תושבים. בעת הכנת הדו"ח כיהנה רות שוורץ-חנוך כיו"ר הוועדה, מיכאל קפון מכהן כמהנדס הוועדה ועו"ד יוסי חביליו הוא תובע הוועדה ויועצה המשפטי (עו"ד חביליו יצא לאחרונה לחופשה לאור התמודדותו על ראשות עיריית ירושלים).

בחודשים אוגוסט 2017 עד דצמבר 2017 בדק משרד מבקר המדינה את פעולות הוועדה המקומית הראל בשנים 2017-2014 בתחומי הפיקוח על הבנייה ואכיפת הדין.

 

מבשרת ציון מקשה על תפקוד הוועדה

 

הדו"ח קובע כי הוועדה פועלת במבנה שאינו הולם את צרכיה. המבנה הקיים צפוף ופוגע במעמדה הציבורי וביכולתה לתפקד ביעילות ולהעניק שירות נאות לתושבים.

לעובדי הוועדה אין תנאים סבירים לעבודה. לחלק מהעובדים בוועדה אין עמדת עבודה, והם מבצעים את עבודתם ביושבם בחדר הישיבות או בשיטת "הכיסא החם". שלושת עובדי מחלקת הפיקוח עובדים בחדר קטן ובו שתי עמדות עבודה בלבד, שבו הם גם מקבלים קהל, באופן שאינו מאפשר לשמור על פרטיותם של הפונים ומקשה לבצע חקירות כנדרש.

מבנה הוועדה אינו נגיש לאנשים עם מוגבלות, וכדי להגיע מהחנייה במפלס הרחוב אל מבנה הוועדה יש לעבור גרם מדרגות. יש לציין כי, בעקבות הביקורת הונגש המבנה מבחוץ, אולם יש להנגישו גם מבפנים. "רוחב הפתחים שבמבנה צר ואינו מאפשר לנוע במבנה הוועדה בכיסא גלגלים והשירותים אינם מותאמים כלל לאנשים עם מוגבלות", מצויין בדו"ח.

הדו"ח קובע כי המועצה המקומית מבשרת ציון אינה משתפת פעולה עם הוועדה, ומערימה קשיים על מאמצי הוועדה להרחיב את המבנה הקיים הנמצא בבעלות המועצה.

 

הסדרים מותנים לא מתפרסמים לציבור

 

"הסדרים מותנים" הם הסדרים שהוועדה מאשרת מול עברייני בנייה במטרה להימנע מהליכים משפטיים מפרכים. בהסדרים אלה נהנים עברייני בנייה מכך שאינם צריכים לנהל הליך משפטי שבסופו הם עלולים להיות מורשעים בפלילים.

הדו"ח מצא כי הוועדה לא פרסמה את ההסדרים המותנים שהיא קבעה מול חשודים בעבירות תכנון ובנייה, כנדרש בחוק, אף שבשנת 2016 נערכו כ-30 הסדרים. פרסום ההסדרים מבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול הדעת בקבלת ההחלטה לסגירת התיק בהסדר ולהגברת אמון הציבור ברשויות החוק.

כמו כן, בדיוני הוועדה לא נכח נציג ציבור כפי שמחייב החוק. הדו"ח מצא כי שר האוצר לא מינה אף לא נציג ציבור אחד שיש לזמן על פי החוק לדיוני הוועדה כנציג בעל דעה מייעצת. אי-מינוי הנציגים פוגע בשקיפות של דיוני הוועדה ובבקרה המקצועית על החלטותיה.

בנוסף, לא התקיים פיקוח על יישום של הסדרים למניעת ניגודי עניינים, וזאת משום שהעתקים של ההסדרים לחברי הוועדה לא נמצאו במשרדי הוועדה, והדבר מנע מהיועץ המשפטי של הוועדה את האפשרות לפקח על יישומם.

חלק מהעובדים בוועדה מבצעים את עבודתם בשיטת "הכיסא החם". מסדרון פנימי במבנה הוועדה (צילום: מבקר המדינה)

למפקחים אין הנחיות

 

הדו"ח מצא כי לעובדי מחלקת הפיקוח בוועדה אין נהלים המסדירים את מכלול תהליכי העבודה. כך למשל, לא נקבע נוהל להנחיית המפקחים בדבר תדירות הביקורים באזורי מרחב התכנון, ולא נקבעו מועדים קבועים לבדיקות מפקחים במהלך ביצוע עבודות של בנייה חדשה.

הוועדה לא קבעה למפקחים תכניות עבודה שוטפות, והפיקוח על הבנייה בתחום הוועדה אינו יזום אלא מתבסס בעיקר על תלונות תושבים.

כמו כן, הוועדה לא איישה את התקן של מנהל מחלקת הפיקוח מינואר 2014 ועד מועד סיום הביקורת.

 

צווי הריסה לא מבוצעים

 

הדו"ח קובע, כי מחלקת הפיקוח בוועדה אינה מקיימת מעקב אחר פקיעת אישורים לשימושים חורגים. "בהיעדר מעקב נפגעת ההרתעה, והוועדה מפסידה הכנסות נוספות מהיטלי השבחה עקב שימושים חורגים ללא אישור או שפג תוקף אישורם".

משרד מבקר המדינה מציין לחיוב כי בשנים שנבדקו חל גידול בתפוקות הוועדה בכל הנוגע לדו"חות פיקוח, להגשת כתבי אישום ולצווי הפסקת עבודה מינהליים. עם זאת, הוועדה ממעטת מאוד מלהוציא צווי הריסה מינהליים והצווים שהוצאו כמעט אינם מבוצעים.

הדו"ח מצא, כי הוועדה ותובע הוועדה אינם מדווחים כלל ליחידה הארצית לפיקוח על הבנייה על הרשעות לצורך רישום במרשם הפלילי כנדרש בדין. כמו כן, הוועדה אינה פועלת לרישום הערות בפנקסי המקרקעין בדבר צווי ההריסה, אף שבית המשפט הורה על כך בעשרות רבות של פסקי דין בשנים 2017-2013.

הוועדה אינה מנהלת מעקב סדור אחר ביצוע צווי הריסה שיפוטיים, ובעשרות רבות של מקרים נותרו חריגות הבנייה על כנן, והוועדה המקומית לא עמדה על ביצוע גזרי הדין.

בביקורת נמצאו כמה מקרים המדגימים ליקויים בתחום הפיקוח והאכיפה, למשל: עבירות בנייה שאינן מאותרות בזמן, הימשכות הליכי האכיפה ואי מיצוי כל פעולות הפיקוח והאכיפה.

 

ראש מועצת אבו גוש לא ציית לצו הריסה

 

נמצא כי ראש מועצת אבו גוש, עיסא ג'בר, לא ציית לגזר דין של בית המשפט בכל הנוגע להסדרת בנייה בלתי חוקית בהיקף נרחב.

"מאז מתן גזר הדין, לפני למעלה משנתיים, ועד מועד סיום הביקורת לא מילא ראש המועצה אחר ההסדר המדורג להריסת חלקים מהבנייה הבלתי חוקית כפי שקבעה הוועדה המקומית, כתנאי להליך ההסדרה, ואף לא פעל להריסתה באופן מלא כמתחייב על פי גזר הדין".

בדו"ח מודגש כי ההתנהלות של ג'בר מעלה חשש כי פעולותיו נועדו לחמוק מהסדרת הבנייה הבלתי חוקית בביתו או מהריסתה. "מדובר בהפרה בוטה של הוראות חוק התכנון והבנייה והדבר חמור במיוחד לנוכח היותו נבחר ציבור המשמש דוגמה לציבור”.

הדו"ח מדגיש כי על ראש המועצה המקומית אבו גוש, חלה, ביתר שאת, החובה לציית להוראות החוק ולהחלטות בית המשפט וכי עליו להסדיר לאלתר את המבנים הבלתי חוקיים בביתו או לפעול להריסתם.

"על הוועדה המקומית לנקוט פעולות אכיפה עקיבות ותקיפות". ישיבת הוועדה המרחבית הראל, 2016

מועצות מקומיות עוברות על החוק

 

הדו"ח מצא כי בתחום בית ספר ששטחו נמצא בבעלות המועצה המקומית מבשרת ציון הוצב מבנה בשטח של כ-264 מ"ר ללא היתר כנדרש. המבנה מהווה מפגע בטיחותי וחזותי. הדבר חמור במיוחד, גם משום שעל המועצה לשמש דוגמה לתושבים.

עוד נמצא כי היתרי בנייה שנתנה הוועדה במתחם למגורים בקריית יערים לא כללו הוראות לשמירה על העצים הבוגרים כקבוע בתכנית החלה על המקום, והוועדה לא נקטה פעולות פיקוח ואכיפה כדי להבטיח את השמירה עליהם. לכן נעקרו שלא כדין עצים רבים שנועדו לשימור, ונפגעה השמירה על ערכים סביבתיים.

 

הימנעות מאכיפה

 

הדו"ח מותח ביקורת חריפה על הימנעות הוועדה מאכיפה ומעקב אחר עבירות בנייה. "על הוועדה המקומית לנקוט פעולות אכיפה עקיבות ותקיפות כדי להבטיח את תכליות התכנון, כדי להרתיע עבריינים וכדי לחזק את שלטון החוק. למרות השיפור בתפקודה בעניין זה, עליה לפעול בכל מאודה לאיתור עבירות בנייה בעודן בשלביהן הראשונים, לעקוב אחר פקיעת תוקף של שימושים חורגים ולהמשיך לפעול למיגור הבנייה הבלתי חוקית במרחב הוועדה בכל הצעדים העומדים לרשותה, לרבות הריסת בנייה לא חוקית”.

הדו"ח מוסיף כי על הוועדה לאייש בהקדם את התקן למנהל במחלקת הפיקוח. עליה גם להסדיר בנהלים ברורים ומפורטים את אופן פעילות המפקחים ואת כלל תהליכי הפיקוח והאכיפה שהיא מבצעת. כמו כן עליה לקבוע תכניות עבודה, ובהן מדדים להשגת יעדי הפיקוח והאכיפה עבור המפקחים שיבטיחו בין השאר, פיקוח יזום ואיתור מוקדם ככל הניתן של עבירות בנייה.

הדו"ח קובע כי על הוועדה לדווח למנהל היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה לאלתר על העבירות בתחומה, לצורך רישומן במרשם הפלילי, ולהודיע על כך למי שעלול להיפגע, כנדרש בתקנות. על הוועדה המקומית הראל ועל היועץ המשפטי שלה לפעול לאלתר להסדרת רישום הערות בפנקס המקרקעין כנדרש בחוק ובהתאם לקבוע בפסקי הדין כדי לחזק את ההרתעה.

הדו"ח קובע כי על הוועדה המרחבית ועל המועצה המקומית מבשרת ציון "לפעול יחדיו ללא דיחוי למציאת פתרון לבעיית המבנה שבו פועלת הוועדה וכן להנגשתו המלאה כמתחייב בחוק”.

על שר האוצר לפעול לאלתר בהתאם להוראות החוק ולמנות נציגי ציבור לוועדות המקומיות, כדי להבטיח את הבקרה הציבורית על דיוניהן ולתרום למקצועיותם.

הדו"ח מציין לחיוב כי חל שיפור מסוים בתפקודה בהיבטים של פיקוח ואכיפה אך על הוועדה לפעול בדחיפות כדי לתקן את הליקויים שהועלו בדוח ולבצע צעדי אכיפה משמעותיים נגד מפרי החוק.

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?